قانون حاکم بر جهان هستی
قانون حاکم بر جهان هستی  تمام موجودات روی زمین طبق یک برنامه از پیش تعیین شده بنام غریزه عمل میکنند، و قدرت تغییر شرایط را ندارند. اما این موضوع برای ما یعنی اشرف مخلوقات کاملا متفاوت است. ما میتوانیم باورهای خود را خلق کنیم . ما میتوانیم افکار و آرزوهای خود را به معادل فیزیکی آن تبدیل کنیم . با وجود این افراد زیادی هستند که صبح زود از خواب بیدار میشوند و در طول روز تمام کارهایی را...
4
0 Comments 0 Shares

اینمارکت